เทคโนโลยี

CAD / CAM

ปัจจุบัน บริษัทไทยมณีคราฟท์ ได้นำเทคโนโลยี ช่วยออกแบบ

CAD ทั้งแบบ 2D และแบบ 3D ทำให้สามารถออกแบบแม่พิมพ์

ที่มีความซับซ้อนสูงได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างภาพจำลอง

การทำงานจริงของแบบพิมพ์เพื่อลดความผิดพลาดของงาน

ซอฟร์แวร์ที่ใช้สั่งการเครื่อง CAM มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ

สูงและยังสามารถจำลองจากเครื่อง ( SIMULATION ) และยังสามารถ

เปลี่ยนเส้นทางเดินข้อมูลเป็น G-CODE ส่งไปยังเครื่องจักร

Visitors: 23,244